۰۹۱۲۵۶۲۸۱۷۰

تهران

تهران یک شهر جذاب یا جمعیت بالا ، پایتخت کشور ایران میباشد . حجم گسترده از از مردم در این استان باعث شلوغی و ترافیک شده است .